IMG_5580

Vår utbildning

Förskolan följer Norrtälje kommuns regler för maxtaxa, öppettider och kötider.

Våra öppettider är kl. 06.30 – 18. 30. för närvarande 17.30

Vi har barn mellan 1 – 5 år, Barngruppen delas in i små grupper på förmiddagen. Gruppsammansättningen är efter ålder och mognad. För tillfället har vi 1 – 3 åringar med två pedagoger, 3 åringar med 2 pedagoger och 4– 5 åringar med  tre pedagoger. 6 årsgruppen träffas 2 ggr/v

Pedagogik och inriktning

Vår strävan är att hela tiden se över innemiljön så våra rum inbjuder till kreativtet,utforskande ,fantasiladdade aktiviteter.
Genom att använda oss ut av Ipad och mera naturmaterial kan vi lägga stor vikt på:

Språket, vi använder oss av mycket sång, rim & ramsor,(Ipad) flanosagor och lekar i samlingarna och spontant. Vi samtalar mycket och ställer frågor till barnen, för att få en diskussion / dialog med barnen. De större barnen är till viss del delaktiga i planeringen och utvärderingen av sin närvaro med hjälp av Ipads dokumentation
Vi tar även tillvara barnens nyfikenhet på bokstäver och det skrivna språket och talar om hur bokstäver ser ut och låter.Ett ljusbord har skapats av en pedagog,där kan barnen på ett roligt och mer intressant sätt leka med olika bostäver,former och färger
Vi får besök av bokbussen en gång i månaden där vi med barnen lånar böcker som vi sedan läser både spontant under dagen och på vilan.

Motoriken, vi har i alla grupper planerad rörelselek / gymnastik anpassad efter barnens ålder.Varje vecka har varje grupp Gymnastik/Lek och Rörelse, Vi går på promenader till närliggande skogsområden med de äldre barnen. På vår stora fina gård finns möjlighet till all slags grovmotorisk aktivitet.

Den fria leken, vi vill ge barnen tid och inspiration till lek både inomhus och utomhus.
Vi pedagoger arbetar hela tiden med att lyssna och se vad barnen är intresserade av och därigenom skapa olika miljöer för lek.
Inne på förskolan har vi flera rum med olika förutsättningar för lek, som rollekar, att klä ut sig, bygga i byggrummet, lego, sitta vid bordet och trä halsband eller lägga olika pussel.

För stillsammare aktiviteter finns en soffa där man kan sitta och titta i böcker. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får själva bestämma vad de vill leka med.
Det är även viktigt att vi pedagoger finns med i leken. Leken har stor roll i barnens utveckling, där de får möjlighet att lära sig  mycket av det sociala samspelet mellan människor, utvecklar sin fantasi och inlevelse, kommunikation, språket, konfliktlösning, att visa hänsyn, samarbete, turtagande och bearbeta sina egna upplevelser.

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden."Lpfö98