IMG_5580

Att börja på förskolan är en stor förändring för både barn och vh. En ny miljö med många stora och små människor att lära känna. Nya rutiner,som kanske inte alltid stämmer överens med vad man är van vid.
Bli inte orolig om ditt barn verkar blygt och avvaktande. Det är normalt, så småningom brukar barnets nyfikenhet ta överhand och det går för att bekanta sig med någon av alla saker som finns eller för att titta på de andra barnen.
Vi strävar efter att Ni och barnet blir trygga hos oss och att lämningarna känns bra.
Barnet vet att Du kommer och hämtar det, så småningom går det lättare att skiljas från varandra. Tro inte att du skadar barnet för livet genom det här.
Att skiljas från mamma och pappa kan vara ett stöd i barnets försök att bli en egen liten person.
Det är viktigt att någon som barnet känner väl finns till hands under hela introduktionsperioden.
Vårt mål är att både barnet och vh känner sig trygga här, och för att kunna nå dit så krävs det att vh och personal samarbetar

Varför introduktion?

Introduktionen syftar till att både barn och vårdnadshavare ska få möjlighet att bli trygga med förskolan. För barnet innebär detta att få möjlighet att börja lära känna pedagoger och andra barn samt i sin egen takt få bli nyfiken på verksamheten. Ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och i hur en del av en dag på förskolan kan se ut.
Att möta pedagoger, kamrater och förskolans miljö och innehåll är viktiga delar av introduktionen. Att barnen får möjlighet på ett stimulerande och roligt sätt få delta i aktiviteter där läroplanens olika innehållsområden är integrerade. Barn blir delaktiga genom deltagande och genom att barnen delar erfarenheter med sina kamrater skolas de lättare in i förskolans värld. Vi lägger gemensamt grunden för vårt viktiga samarbete mellan hem och förskola.
Introduktionen brukar pågå under en vecka. Barn har olika behov och ibland kan introduktionen därför ta längre tid eller avslutas tidigare. Vår utgångspunkt på förskolan är alltid att vi ska vara lyhörda för varje enskilt barns behov. Som vårdnadshavare är det bra att avsätta två veckor (om man har möjlighet), även om det senare visar sig ta kortare tid för barnet att vänja sig vid förskolan.

Vårdnadshavarens och pedagogens roll vid introduktionen

Som vårdnadshavare följer du under introduktionen ditt barn genom verksamhetens aktiviteter och rutinsituationer.
Den första tiden är vårdnadshavaren med. Ansvariga pedagoger finns nära till hands för att ta kontakt och börja lära känna och skapa en relation med ditt/ert barn. Utifrån hur barnet reagerar anpassar vi (vårdnadshavare och pedagoger) tiden så att du som vårdnadshavare går ifrån kortare och sedan längre stunder och gradvis lämnar över mer och mer ansvar till pedagogerna. Barnet behöver få erfarenhet av att du/ni går och kommer tillbaka, och det är vår uppgift som pedagog att finnas till hands för ert barn när ni inte är där.
För en del barn är det jobbigt att vårdnadshavaren går iväg medan andra barn inte visar så stora reaktioner. Det finns inget rätt eller fel. Det viktigaste är att vi lär känna just ditt/ert barns behov och reaktioner, så att vi kan skapa en så trygg miljö som möjligt.
Genom att du som vårdnadshavare är positivt hjälper du barnet att bli tryggt och att vi kan knyta kontakt med ditt/dina barn
Vi kommer att ställa frågor till er och hoppas att få frågor tillbaka från er när ni undrar över något. Genom ett gott samarbete och en öppen kommunikation skapar vi tillsammans den bästa grunden för ditt/ert barn på förskolan.

Lämning och hämtning

Tillsammans behöver vi hitta en bra rutin för lämning och hämtning – den stund då ansvaret för barnet lämnas över från er till oss och vice versa. För barn är det viktigt med ett tydligt ”hej då” från den som lämnar barnet, och att barnet lämnas till en pedagog som tar över.
En del barn blir ledsna när vårdnadshavaren går. När ni sagt hejdå och kanske vinkat i fönstret finns vi pedagoger till hands för att trösta den som känner sig ledsen. En del barn vill ha sin napp och snutte.
Känn er alltid välkomna med frågor när ni kommer till förskolan. Om det har hänt något speciellt hemma som kan vara bra för oss att känna till, uppskattar vi att ni delger oss den informationen så att vi kan möta ert barns behov på bästa sätt. Vi har tystnadsplikt.
Vid hämtningen brukar vi stämma av med er vårdnadshavare hur dagen varit.

Övrigt

Parkering : Det är inte tillåtet att köra in till förskolan, parkering sker vid kyrkmuren
Vi följer alltid upp introduktionen med ett uppföljningssamtal, där vi pratar om hur ni har upplevt den första tiden på förskolan. Vi skickar även ut en utvärderingsblankett för att veta hur ni upplevde första tiden och hur vi kan bli bättre.