IMG_5580

Syftet med Föräldrarådet

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett organ för alla barn och familjers bästa, dels genom samverkan mellan föräldrar och personal på förskolan, dels genom föräldrapåverkan när det gäller verksamheten på Rövarborgens Förskola. Föräldrarådet ska också fungera som en informationslänk

mellan Norrtälje kommuns förvaltning Barn & Ungdom, förskolechef, personal och föräldrar.

Föräldrarådets uppgifter

Föräldrarepresentanter i Föräldrarådet skall

lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Därmed är det av yttersta vikt att alla föräldrars åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i Föräldrarådet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som rådet har. För att underlätta kontakten mellan föräldrar och Föräldrarådet har en representant från föräldrarådet ordnat mailadresser som alla föräldrar och personal har tagit del av .

Föräldrarådet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska utvecklingen och verksamheten på Rövarborgens Förskola, som till exempel förskolans , aktiviteter, utflykter och pedagogiska insatser. Det kan även röra frågor gällande kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, läroplanen för förskolan och samverkan med andra förskolor.

Föräldrarådet kan också ta upp praktiska frågor som rör inköp av nya leksaker och andra verktyg/hjälpmedel för barn och personal, samt utveckling och förnyelse av uteplatserna.

Föräldrarådet representeras av föräldrar från avdelningen som tillsammans med förskolerepresentanter samt förskolechef träffas och diskuterar saker som berör barnen och vår förskolemiljö. Hit kan man vända sig med synpunkter och önskemål så att vi sedan hjälps åt att förändra och förbättra.  

Representanter

Föräldrarådet består av 2 st föräldrarepresentant från Rövarborgens förskola 

Föräldrar som önskar delta i Föräldrarådet anmäler sitt intresse till oss på förskolan

Frågor som inte behandlas av Föräldrarådet

Förtydligande om vilken typ av frågor som inte skall drivas i Föräldrarådet:

  • Frågor om enskilda barn
  • Frågor om enskild personal
  • Frågor som rör enskilda händelser som inte kan appliceras på ett generellt plan för hela verksamheten. Dessa frågor skall föräldrarna ta upp direkt med berörd personal eller förskolechef.
  • Frågor som ligger inom ramen för förskolechefens eller personalens arbetsuppgifter som bemanningsplanering, personalens kompetens etc.

Mandattid

Förfrågan tas upp årligen ,på varje föräldramöte (ht)