IMG_5580

Syftet med Föräldrarådet

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett organ för alla barn och familjers bästa, dels genom samverkan mellan vh och personal på förskolan, dels genom vh påverkan när det gäller verksamheten på Rövarborgens Förskola. Föräldrarådet ska också fungera som en informationslänk

mellan Norrtälje kommuns förvaltning Barn & Ungdom, förskolechef, personal och vårdnadshavare.

Föräldrarådets uppgifter

representanter i rådet skall

lyfta frågor och ge synpunkter ur ett vhperspektiv. Därmed är det av yttersta vikt att alla vh:s åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i vh:rådet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som rådet har. 

F-rådet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska utvecklingen och verksamheten på Rövarborgens Förskola, som till exempel förskolans , aktiviteter, utflykter och pedagogiska insatser. Det kan även röra frågor gällande kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, matsedel, läroplanen för förskolan och samverkan med andra förskolor.

F-rådet kan också ta upp praktiska frågor som rör inköp av nya leksaker och andra verktyg/hjälpmedel för barn och personal, samt utveckling och förnyelse av uteplatser
Personal från avdelningen som tillsammans med förskolerepresentanter samt förskolechef träffas och diskuterar saker som berör barnen och vår förskolemiljö. Detta sker 1 ggn per termin. Hit kan man vända sig med synpunkter och önskemål så att vi sedan hjälps åt att förändra och förbättra.  

Representanter

Vh:represtentanter består av 2 st vh från Rövarborgens förskola 

VH som önskar delta i rådet anmäler sitt intresse till oss på förskolan

Frågor som inte behandlas av Vh:rådet

Förtydligande om vilken typ av frågor som inte skall drivas i rådet:

  • Frågor om enskilda barn
  • Frågor om enskild personal
  • Frågor som rör enskilda händelser som inte kan appliceras på ett generellt plan för hela verksamheten. Dessa frågor skall vh ta upp direkt med berörd personal eller förskolechef.
  • Frågor som ligger inom ramen för förskolechefens eller personalens arbetsuppgifter som bemanningsplanering, personalens kompetens etc.

Mandattid

Förfrågan tas upp årligen ,på varje möte för VH (ht)