IMG_5580

Syftet med Föräldrarådet

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett organ för alla barn och familjers bästa, dels genom samverkan mellan vh och personal på förskolan, dels genom vh påverkan när det gäller verksamheten på Rövarborgens Förskola. Föräldrarådet kan också fungera som en informationslänk mellan Norrtälje kommuns förvaltning, Rektor, personal och vårdnadshavare.

Föräldrarådets uppgifter

representanter i rådet skall

lyfta frågor och ge synpunkter ur ett vhperspektiv. Därmed är det av yttersta vikt att alla vh:s åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i vh:rådet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som rådet har. 

F-rådet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska biten och utbildningen på Rövarborgens Förskola, som till exempel förskolans:

 •  aktiviteter
 • utflykter
 • pedagogiska insatser.
Det kan även röra sig om frågor gällande
 • kvalitetsarbete
 • arbetsmiljö
 • jämställdhet
 • matsedel eller Förskolan läroplan 
 https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

F-rådet kan också ta upp praktiska frågor som rör inköp av nya leksaker och andra verktyg/hjälpmedel för barn och personal, samt utveckling och förnyelse av uteplatser
Personal från avdelningen tillsammans med rådets representanter samt Rektor träffas och diskuterar saker som berör barnen och vår förskolemiljö. Detta sker 1 ggn per termin. Hit kan man vända sig med synpunkter och önskemål så att vi sedan hjälps åt att förändra och förbättra. Ett Samarbete

Representanter

Vh:represtentanter kan bestå av flera vh för tillfället har vi 2 st vh från Rövarborgens förskola 

VH som önskar delta i rådet anmäler sitt intresse till oss på förskolan

Frågor som inte behandlas av Vh:rådet

Förtydligande om vilken typ av frågor som INTE skall drivas i rådet:

 • Frågor om enskilda barn
 • Frågor om enskild personal
 • Frågor som rör enskilda händelser som inte kan appliceras på ett generellt plan för hela verksamheten. Dessa frågor skall vh ta upp direkt med berörd personal eller Rektor.
 • Frågor som ligger inom ramen för Rektorns eller personalens arbetsuppgifter som bemanningsplanering, personalens kompetens etc.

Mandattid

Förfrågan tas upp årligen ,på varje möte för VH (ht)